Disclaimer

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle van toepassing zijnde wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze website aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud.

Voorwaarden en bepalingen

1. De website www.tevapharma.nl (de "Website") en alle informatie die op deze website is geplaatst (de "Informatie") kan uitsluitend worden gedownload, visueel worden weergegeven of geprint voor niet-commercieel eigen gebruik. Het is niet toegestaan de Website of de Informatie voor openbare of commerciële doeleinden te verspreiden, te wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken, opnieuw aan te bieden of te gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video, zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden verzocht door middel van een e-mail aan: tevaservicedesk@tevanederland.com.

2. De Informatie is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De Informatie dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

3. De Website wordt beheerd door Teva Pharma BV. De bezoeker van de Website dient ervan uit te gaan dat de Informatie auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven, en zonder schriftelijke toestemming niet mag worden gebruikt behoudens zoals vastgelegd in deze voorwaarden en bepalingen of in de tekst van de Website. Elke aanduiding van auteursrecht of andere aanduiding van recht van eigendom, welke de Informatie bevat, dient te worden bewaard en te worden gereproduceerd.

4. De presentatie en de Informatie, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken, logo's en domeinnamen die op de Website staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving en zijn eigendom van Teva Pharma BV of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie. Wij garanderen noch verklaren dat het gebruik van het materiaal op de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

5. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de Informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid, onnauwkeurigheid of ongeschiktheid van de Informatie.

6. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons en zijn ook niet aansprakelijk voor schade aan de computerapparatuur of andere eigendommen van de gebruiker van de Website of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege de toegang tot, gebruik van, of browsen in de Website, of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio op de Website. Wij behouden ons het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van de Website te onderbreken of op te heffen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of opheffing van een gedeelte of de gehele functionalitieit van de Website.

7. Berichten of informatie die de bezoeker van de Website doorgeeft aan de Website via elektronische post of anderszins met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke worden en zullen als niet vertrouwelijk en als zijnde niet uw eigendom worden behandeld. Alles wat u doorgeeft of aanbiedt, met uitzondering van uw persoonlijke gegevens, wordt het eigendom van Teva Pharma BV en kan worden gebruikt voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, uitzending en aanbieding. Bovendien staat het ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die in enig bericht staan dat de bezoeker van de Website voor welk doel dan ook naar de Website heeft gestuurd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met gebruikmaking van deze informatie.

8. Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Teva Pharma BV geen controle kan uitoefenen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Gebruik van deze hulpbronnen is voor eigen risico van de gebruiker. Het is van belang dat de gebruiker van de Website altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid controleert op alle andere websites die via een link op de Website worden bezocht of gebruikt.

9. Deze voorwaarden en bepalingen kunnen te allen tijde door ons worden herzien. De bezoeker van de Website is gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende en voor hem bindende voorwaarden en bepalingen opnieuw te bekijken.